Privacy Statement

Tech Talent Partner hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. We hebben daarom dit privacy statement opgesteld.

Privacy Statement

1. INLEIDING
High Potential Flex B.V. met handelsnaam Tech Talent Partner hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen, relaties en dienstverleners. High Potential Flex B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. High Potential Flex B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft High Potential Flex B.V. je inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met je persoonsgegevens omgaan.

2. WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn High Potential Flex B.V., een coachingsbureau dat gericht is op het coachen, trainen en bemiddelen van high potential kandidaten. We zijn gevestigd op Herengracht 270 S, 1016 BW Amsterdam.
High Potential Flex B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. High Potential Flex B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. High Potential Flex B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt High Potential Flex B.V. contractuele afspraken over de omgang van je persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft.

3. TECHNISCHE INFORMATIE
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van je apparaat, het IP-adres van je Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van je bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door je bezochte pagina’s en de informatie die je heeft bekeken op de website, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Het verzamelen van deze gegevens valt onder het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG.

4. COOKIES
High Potential Flex B.V. maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat je bezoek eenvoudiger maakt. Ook dit valt onder onder het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Meer informatie over ons cookiebeleid kun je terugvinden in onze cookiebeleid op de FAQ.

5. WANNEER VERZAMELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan je gegevens te bewaren en verwerken:
● Als je High Potential Flex B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
● Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op verzoek van je voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
● Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op High Potential Flex B.V. rust;
● Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
● Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan High Potential Flex B.V. is opgedragen; en
● Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van High Potential Flex B.V. of van een derde, behalve wanneer je belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van je persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. WAAROM VERZAMELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS
Je persoonsgegevens worden gebruikt om de aan je aangeboden diensten (waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie) zo goed mogelijk te kunnen verlenen. High Potential Flex B.V. gebruikt je gegevens voor de onderstaande doeleinden:
● Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
● Je op de hoogte te brengen van de verscheidene evenementen die High Potential Flex B.V. organiseert;
● Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk;
● Je te benaderen met onze nieuwsbrief, waar onze laatste evenementen instaan en artikelen met betrekking tot je persoonlijke ontwikkeling;
● Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
● Het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
● Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; en
● Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor de naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?
High Potential Flex B.V. kan de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens te alle tijde volledig, correct en up to date zijn.
Gegevens die we verzamelen
● NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
● Geboortegegevens, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
● Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
● Gegevens over trainingen en opleiding en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
● Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
● Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video of foto);
● Op vrijwillige basis het wel of niet toestaan voor het gebruik van de pasfoto op het identiteitsbewijs;
● Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge (of noodzakelijk is met het oog) op de toepassing van de wet; en
● Bij akkoord je identiteitsbewijs wanneer je wilt worden bemiddeld voor een vacature.

8. DERDEN
High Potential Flex B.V. kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van High Potential Flex B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens High Potential Flex B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

9. JOUW RECHTEN
Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van één van de je toekomende en hieronder genoemde rechten, kun je, zoals hieronder nader omgeschreven, daarover contact met ons opnemen. Voor inzage en/of wijzigen van je gegevens kun je ons op elk gewenst moment via 020-3585880 of info@techtalentpartner.nl dan wel per brief Herengracht 270 S, 1016 BW Amsterdam verzoeken aan te geven welke (categorieën van)
gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verwerkt, dan zullen wij dit herstellen. Wanneer wij je persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij je hiervan op de hoogte. Verwerking van je gegevens beperken
Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van je gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verder verwerken van je gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via 020-3585880 of info@techtalentpartner.nl dan wel per brief op Herengracht 270 S, 1016 BW Amsterdam indienen. Wanneer wij de verwerking van je persoonlijke gegevens (tijdelijk) beperken stellen wij je hiervan op de hoogte.
Recht om gegevens over te dragen
Je kunt de persoonsgegevens die wij over je bewaren opvragen via 020-3585880 of info@techtalentpartner.nl. Je bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.
Recht om vergeten te worden
Wanneer je geen gebruikt meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen om al je persoonlijke gegevens te verwijderen. Je kunt ons daarvoor op elk gewenst moment via 020-3585880 of info@techtalentpartner.nl dan wel per brief op Herengracht 270 S, 1016 BW Amsterdam benaderen. Je kunt daarnaast je eventueel verleende toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van je persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend staken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden. Procedure, responstermijn en kosten. Wij proberen je verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te behandelen. Wij zijn verplicht je identiteit te controleren voordat aan je verzoek kan worden voldaan. Je verzoeken worden in beginsel elektronisch afgehandeld. Voor de behandeling van je voornoemde verzoeken brengen wij je in beginsel geen kosten in
rekening, tenzij je verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. BEVEILIGING
High Potential Flex B.V. doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die voor ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is High Potential Flex met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. BEWAARTERMIJN
High Potential Flex B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Bij akkoord met dit privacy statement verleen je tevens akkoord aan Tech Talent Partner om je gegevens niet langer te verwerken dan wettelijk noodzakelijk is toegestaan.

12. VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK
Heb je vragen, opmerking of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door High Potential Flex B.V., dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@techtalentpartner.nl of Herengracht 270 S, 1016 BW Amsterdam. Indien je het niet eens bent met het gebruik door High Potential Flex van je persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. DATALEK
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via info@techtalentpartner.nl.

14. WIJZIGINGEN
High Potential Flex behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen.

15. OVERIGE BEPALINGEN
Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.