Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tech Talent Partner

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities:
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.
Diensten: alle door High Potential Flex B.V., handelend onder de naam Tech Talent Partner, uit hoofde van een Partnershipovereenkomst te leveren diensten.
Fee: de door de Partner aan Tech Talent Partner verschuldigde vergoeding exclusief BTW zoals opgenomen in de Partnershipovereenkomst dan wel in de Opdrachtbevestiging.
High Potential Flex B.V., handelend onder de naam Tech Talent Partner, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (1016 BW) Amsterdam aan het adres Herengracht 270 S, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51207265.
Offerte: Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Tech Talent Partner aan de Partner.
Opdrachtbevestiging: een door Tech Talent Partner aan de Partner te versturen document, waardoor de Partnershipovereenkomst wordt gewijzigd of wordt bevestigd. De Opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, functieprofiel, periode en Fee.
Partijen: verwijzing naar Tech Talent Partner en de Partner tezamen.
Partner: de natuurlijke– of rechtspersoon met wie Tech Talent Partner een Partnershipovereenkomst aangaat c.q. beoogt aan te gaan; Partnershipovereenkomst: de overeenkomst tussen de Partner en Tech Talent Partner op grond waarvan Tech Talent Partner werkzaamheden verricht ten behoeve van de Partner. De werkzaamheden kunnen onder andere betrekking hebben op employer branding, werving– en selectiewerkzaamheden en werkstudentschappen;
Potential: de (kandidaat)medewerker die wordt geworven en geselecteerd, dan wel anderszins wordt gerekruteerd door Tech Talent Partner ten behoeve van de Partner;
Studentflex: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Studentflex B.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 56899688. Studenflex is een uitzendbureau, NEN 4400 –1 gecertificeerd, aangesloten bij de NBBU en gelieerd aan Tech Talent Partner. Studentflex verzorgt – indien nodig – de loonadministratie voor Tech Talent Partner ten behoeve van de werkstudentschappen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Partnershipovereenkomsten, offertes van en opdrachten aan Tech Talent Partner. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Tech Talent Partner en de Partner. De Partner wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en/of eventuele algemene voorwaarden van de Partner zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Tech Talent Partner zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Tech Talent Partner de mededeling van de Partner onweersproken laat dat deze de Algemene Voorwaarden van Tech Talent Partner niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
4. Indien Tech Talent Partner niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tech Talent Partner in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
5. Indien Tech Talent Partner bij één of meerdere overeenkomsten met de Partner afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Partnerships tussen Tech Talent Partner en de Partner.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Partnership
1. Alle Offertes van Tech Talent Partner zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Tech Talent Partner worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
2. Tech Talent Partner kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Partner redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Er komt pas een Partnershipovereenkomst tot stand wanneer de Partner de Offerte van Tech Talent Partner schriftelijk, danwel telefonisch of via een sms/whatsappbericht aanvaardt én de Partnershipovereenkomst wordt ondertekend. Indien de Partner mondeling danwel schriftelijk een opdracht/order plaatst bij Tech Talent Partner zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Partnershipovereenkomst (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Partnershipovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht/order door Tech Talent Partner schriftelijk is bevestigd middels een Opdrachtbevestiging of wanneer Tech Talent Partner op verzoek van de Partner van start gaat met de uitvoering van de opdracht/order.
4. Tech Talent Partner is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de Opdracht, alvorens de Partner de Partnershipovereenkomst voor akkoord ondertekend aan Tech Talent Partner heeft geretourneerd.
Artikel 4. Duur en beëindiging van de Partnership
1. De Partnershipovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De Partner is gehouden om uiterlijk één maand voordat de Partnershipovereenkomst van rechtswege eindigt, Tech Talent Partner schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe Partnershipovereenkomst wenst aan te gaan. Bij gebreke van tijdige schriftelijke mededeling hiervan, wordt de Partnershipovereenkomst voor bepaalde tijd steeds verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan.
3. Tussentijdse opzegging van de Partnershipovereenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
4. Een Partnershipovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
5. Elke Partnershipovereenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Partnershipovereenkomst opzegt omdat:
● de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
● de andere Partij onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
6. Tech Talent Partner heeft bovendien het recht om de Partnershipovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, in het geval dat:
● er beslag wordt gelegd op de eigendommen van de Partner;
● de Partner de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen van haar
vermogen verliest;
● de Partner in verzuim is of naar het oordeel van Tech Talent Partner de inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

Artikel 5. Vrees niet nakoming
1. Indien na het sluiten van de Partnershipovereenkomst Tech Talent Partner ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Partner een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Partner aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Partner is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Partner is of wordt gelegd, of ofwel de Partner enige betalingsverplichting jegens Tech Talent Partner niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Partner jegens Tech Talent Partner uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Tech Talent Partner is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.
2. Tech Talent Partner is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Partner op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Tech Talent Partner daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Partner.
3. De Partner is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Tech Talent Partner.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
1. De Partner verstrekt Tech Talent Partner direct na aanvang van de
Partnershipovereenkomst een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, het gewenste profiel van de Potential op basis van kennis en vaardigheden, werktijden, arbeidsduur en werkzaamheden ten aanzien waarvan Tech Talent Partner een Potential zoekt. De Partner is aldus zelf verantwoordelijk voor deze informatie en gegevens en Tech Talent Partner is gerechtigd om bij de uitvoering van de Diensten uit te gaan van voornoemde informatie en gegevens.
2. Tech Talent Partner zal de gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel de vorm van een functiebeschrijving dan wel in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Hierin worden eveneens de beoordelingscriteria opgenomen aan de hand waarvan de Potential wordt geselecteerd.
3. Tech Talent Partner bepaalt aan de hand van de door de Partner verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de in aanmerking komende (kandidaat)Potentials, welke (kandidaat) Potentials zij aan de Partner voorstelt ter uitvoering van de Partnership. De Partner is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat)Potential af te wijzen.
4. Tech Talent Partner staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. De Diensten van Tech Talent Partner hebben het karakter van een inspanningsverbintenis.
5. De Partner beslist te allen tijde zelf of zij een door een Tech Talent Partner geselecteerde (kandidaat) Potential een (arbeids)overeenkomst wil aanbieden.
6. Alle overeengekomen levertijden gelden steeds als streefdata, deze levertijden binden Tech Talent Partner niet en hebben slechts een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen. Tech Talent Partner spant zich in om de betreffende levertijden zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar enkele overschrijding van een levertijd levert geen tekortkoming op. Vertraging in de levering zal de Partner nimmer het recht geven de Partnershipovereenkomst te ontbinden noch op enige vorm van schadevergoeding.
7. De partner en Tech Talent Partner zijn ieder afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten. De Partner dient er zelfstandig voor zorg te dragen dat de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze regelgeving plaatsvindt.

Artikel 7. Voorkoming discriminatie
1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet- functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de Partner kunnen worden gesteld en evenmin door Tech Talent Partner worden meegewogen.

Artikel 8. Fee en kosten werving en selectie
1. De Partner is de overeengekomen Fee aan Tech Talent Partner verschuldigd zodra hij rechtstreeks voor dan wel via de tussenkomst van een derde een opleidings– of arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de (kandidaat)Potential.
2. De Fee die de Partner verschuldigd is aan Tech Talent Partner in verband met Diensten wordt in de Partnershipovereenkomst dan wel in de Opdrachtbevestiging opgenomen. De fee is gebaseerd op het bruto jaarinkomen (op basis van een fulltime dienstverband inclusief vakantiebijslag) dat de Potential bij de Partner zal gaan verdienen, aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatievergoedingen, 13e maand, lease–auto en overige emolumenten.
3. Alle (on)kosten die Tech Talent Partner maakt in verband met de
Partnershipovereenkomst zullen bij de Partner separaat in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Fee en kosten Employer branding
1. De Fee die de Partner verschuldigd is aan Tech Talent Partner in verband met Diensten wordt in de Partnershipovereenkomst dan wel in de Opdrachtbevestiging
opgenomen.
2. Alle (on)kosten die Tech Talent Partner maakt in verband met de
Partnershipovereenkomst zullen bij de Partner separaat in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Tarief werkstudentschappen
1. Het tarief zal gebaseerd worden op de functie ten behoeve waarvan de
(kandidaat)Potential door Studentflex ter beschikking zal worden gesteld aan de Partner.
2. Separaat aan of in plaats van de Partnershipovereenkomst zal er een inleenovereenkomst tot stand komen tussen de Partner en Studentflex.
3. Indien de Partner een rechtstreekse arbeidsverhouding – direct dan wel indirect via een derde (met uitzondering van Studentflex) – aangaat met de Potential naar aanleiding van een werkstudentschap, dan geldt de Fee als bedoeld in artikel 12 van de Algemene Vooraarden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 11. Betalingen
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Partner aan Tech Talent Partner verschuldigd is geworden, binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum op het op de (deel)factuur vermelde bankrekeningnummer van Tech Talent Partner, in de valuta waarin is gefactureerd, door de Partner te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
2. Indien de Partner bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Partner deze bezwaren binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Tech Talent Partner kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
3. De Partner is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Tech Talent Partner op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Tech Talent Partner. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Partner aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
4. Indien de Partner de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Partner van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Partner is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Partner in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Partner. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente – tenzij Tech Talent Partner aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 230,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Partner in verzuim is, door Tech Talent Partner verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
6. Tenzij door Tech Talent Partner anders aangegeven, strekken betalingen van de Partner, steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan. ongeacht of de Partner een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst Tech Talent Partner kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. Indien het Tech Talent Partner wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Partner in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Tech Talent Partner gerechtigd na het aangaan van een Partnership, in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen danwel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Partner. De Partner dient op eerste verzoek van Tech Talent Partner daaraan gehoor te geven.
8. Indien de Partnershipovereenkomst met meer dan één Partner is gesloten, zijn alle Partners hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Partnershipovereenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
9. Indien de Partner artikel 11.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Tech Talent Partner als bedoeld in artikel 11.7, is Tech Talent Partner gemachtigd:
a. om de Partnershipovereenkomst met de Partner geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Partner, wanneer Tech Talent Partner hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Partner, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden;
b. of haar verplichtingen jegens de Partner uit hoofde van de Partnershipovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
10. Tech Talent Partner is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Partnershipovereenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Partner, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Tech Talent Partner toe te rekenen zijn.

Artikel 12. Benaderen Potentials en werknemers
1. Tech Talent Partner zal zich gedurende de looptijd van de Partnershipovereenkomst en gedurende één jaar na het eindigen daarvan, ervan onthouden werknemer(s) van de Partner te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van die werknemer(s) zelf uitgaat en Tech Talent Partner hiervan een schriftelijke bevestiging van de werknemer(s) in haar bezit heeft.
2. Indien de Partner en/of een aan haar gelieerde onderneming gedurende twaalf maanden nà het eindigen van de Partnershipovereenkomst een door Tech Talent Partner geïntroduceerde — en door Partner afgewezen — Potential rechtstreeks of indirect voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat, is de Partner direct de in de Partnershipovereenkomst overeengekomen totale Fee verschuldigd aan Tech Talent Partner.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. De Partner is verantwoordelijk voor zowel de beslissing met een door Tech Talent Partner geselecteerde (kandidaat)Potential een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van die overeenkomst. Tech Talent Partner is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Tech Talent Partner geleverde (kandidaat)Potential.
2. Tech Talent Partner is niet aansprakelijk indien de (kandidaat)Potential niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Partner, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Tech Talent Partner. Eventuele aansprakelijkheid van Tech Talent Partner is beperkt tot hetgeen hierna in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is bepaald.
3. Schade waarvoor Tech Talent Partner aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Tech Talent Partner gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Partner aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsvordering binnen 12 maanden nadat de Partner bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
4. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Tech Talent Partner jegens de Partner aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Partnership, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld:
a. Tech Talent Partner is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Tech Talent Partner is uitgegaan van door of namens de Partner verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;
b. Tech Talent Partner is nimmer aansprakelijk voor de door de Partner geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
c. de aansprakelijkheid van Tech Talent Partner, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Partner is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Tech Talent Partner in voorkomend geval uitkeert;
d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Tech Talent Partner – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Tech Talent Partner, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW beperkt is tot de hoogte van de laatste drie door de Partner uit hoofde van deze Partnershipovereenkomst betaalde facturen tezamen waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Tech Talent Partner te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 500.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
5. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Tech Talent Partner.
6. Alle ondergeschikten van Tech Talent Partner kunnen zich tegenover de Partner en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Tech Talent Partner beroepen op de bovenstaande bepalingen.

Artikel 14. Geheimhouding
1. Tech Talent Partner en de Partner zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Partnershipovereenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Partnershipovereenkomsten, de
Opdrachtbevestigingen en de Offertes is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Tech Talent Partner en de Partner zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Tech Talent Partner te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.